Live

Politikat e privatësisë

Privatësia juaj është e e garantuara  kushtetuese dhe ligjore dhe pjese shume  shumë e rëndësishme për ne. Ne pajtime me legjislacioni  ne fuqi, kemi hartuara këtë politikë që ju të kuptoni se si ne mbledhim dhe përdorim, komunikojmë dhe zbulojmë të dhënat tuaja personale.

Ne do t’i mbledhim dhe përdorim të dhënat tuaja personale vetëm për qëllime të ofrimit sa më të mirë të shërbimeve tona. Të dhënat tuaja personale nuk do të bëhen pneublike asnjëherë dhe mund të ndahen me bashkëpunëtorët tanë vetëm kur është në pyetje përmirësimi i shërbimeve tona. Ne te gjitha rastet te dhënat e juaja do përpunohen e pajtim me legjislacioni ne fuqi, duke aplikuar standardet me te larta te sigurisë se informacionit dhe mbrojtjes se privatësisë.

Ne nuk ndajmë te dhënat e juaja me asnjë nga partneret e biznesit.

Ne do ndajmë te dhënat e juaja vetëm ne rastet kur kemi pëlqimin paraprak te juaji. Dhe do bëjmë publike partnerin biznesor dhe kategoritë e te dhënave te ndara.

Ne do të mbrojmë të dhënat personale duke aplikuar masat teknike dhe tekniko-logjike  mbrojtëse të sigurisë së arsyeshme kibernetike kundër humbjes apo vjedhjes, si dhe qasjes të paautorizuar, zbulimit, kopjimit, përdorimit apo modifikimit.